Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kedzierzynie-Koźlu
Aktualności

Rozpoczął się nabór chętnych do Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich.
Czytaj więcej...


Zasięg terytorialny WKU Zmiana zasiegu terytorialnego WKU.
Czytaj więcej...

Kontakt
WKU Kedzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 11
Email: wkukkozle@sow.mil.pl

Telefon: (77) 482-1141
Telefon: (77) 482-3124
CA MON: 624076

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o powszechnym obowiązki obrony RP (Dz.U.Nr 161, poz.1278 z 2009r.) w Wojskowej Komendzie Uzupełnień rozpoczął się ochotniczy nabór do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dla osób zainteresowanych NSR:

1. Definicja Narodowych Sił Rezerwowych.
2. Przeznaczenie Narodowych Sił Rezerwowych.
3. Szkolenia dla żołnierzy NSR.
4. Podstawowe wymagania dla osób ubiegających się o przyjęcie do NSR.
5. Uprawnienia i przywileje żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
6. Zawieranie kontraktów.

Ad.1 NARODOWE SIŁY REZERWOWE(NSR):

– jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ad.2 PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZEROWYCH.

Żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach NSR przeznaczeni będą głównie do:

 • uzupełnienia dowództw, sztabów i komend określonych jednostek wojskowych przewidywanych do użycia w sytuacjach kryzysowych;
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • służby w strukturach medycznych;
 • akcji poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
 • oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie;
 • ochrony mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa;

  Ad.3 SZKOLENIA DLA ŻOŁNIERZY NSR.

  Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

  W przypadkach wymienionych w w/w pkt.2 żołnierze NSR mogą zostać powołani do pełnienia okresowej służby wojskowej. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostce wojskowej do której posiada nadany przydział kryzysowy. Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowisko służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej. Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Może być on jednak wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do 36 miesięcy.

  Ad.4 PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO NSR.

  Do NSR może ubiegać się osoba będąca wyłącznie żołnierzem rezerwy, która zgłosiła się ochotniczo i spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • osoba nie karana za przestępstwo umyślne;
 • osoba nie przeznaczana do służby zastępczej;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiadające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

  Ad.5 UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE ŻOŁNIERZY NSR

  Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych.

  Świadczenia rzeczowe w czasie czynnej służby:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie (wyłącznie polowe) i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie.

  Świadczenia zdrowotne:

 • w czasie czynnej służby wojskowej będzie zapewniona opieka medyczna i stomatologiczna oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.

  W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej (ograniczenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy, urlopowanie na czas szkolenia i służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury dla emerytów wojskowych o niepełnej wysłudze, poprzez doliczenie faktycznego czasu czynnej służby w danym roku;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

  Ad.6 ZAWIERANIE KONTRAKTÓW

  Pełnienie czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych następuje po uprzednim zawarciu kontraktu w tej sprawie i nadaniu przydziału kryzysowego. Kontrakt będzie zawierany od 2 do 6 lat, z możliwością przedłużenia do 15 lat. Służba może być pełniona do 50 roku życia. Natomiast żołnierze posiadający stopień podoficerski lub oficerski mogą służyć w NSR do 60 roku życia. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia. Wniosek w sprawie zawarcia kontraktu żołnierz rezerwy składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień ( wzór wniosku do pobrania ). Żołnierz czynnej służby w/w wniosek składa do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

  Do wniosku – odpowiednio uzasadnionego i umotywowanego - dołącza się:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy;
 • kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach.

  Po złożeniu wniosku w sprawie zawarcia kontraktu w ramach NSR zostaną wykonywane następujące czynności:

 • zapoznanie kandydata do tej służby z warunkami oraz prawami i obowiązkami oraz przyjęciem dokumentów potwierdzających określone wymagania, w tym posiadanie przez niego kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz innych umiejętności; a także po dokonaniu wstępnej selekcji jego przydatności do służby;
 • przeprowadzenie niezbędnych czynności wyjaśniających, w tym badań lekarskich i psychologicznych oraz postępowania sprawdzającego;
 • skierowanie kandydata do dowódcy jednostki wojskowej, w której istnieją wolne stanowiska służbowe;
 • zapoznanie się dowódcy jednostki wojskowej z profilem osobowym kandydata, a następnie podjęcie decyzji o podpisaniu kontraktu i zaproponowanie żołnierzowi stanowiska służbowego oraz uzgodnienie z nim daty rozpoczęci i zakończenia kontraktu;
 • przesłaniem kopii kontraktu przez dowódcę jednostki wojskowej do wojskowego komendanta uzupełnień, w celu nadania przydziału kryzysowego.

  Zawarcie kontraktu będzie następować między uprawnionym (spełniającym określone warunki) żołnierzem rezerwy (żołnierzem w czynnej służbie wojskowej), a dowódcą jednostki wojskowej, do której byłby nadawany przydział kryzysowy (pełniona czynna służba wojskowa i wykonywanie obowiązków na stanowisku służbowym w ramach NSR).